Busca

510 resultados totais

Estadísitca de protección de menores

Publicación anual con información estatística sobre menores en situación de desprotección e sobre adopcións. Define as distintas figuras legais que protexen en situación de risco e desamparo: garda, tutela e acollemento, sexa familiar ou...

Castelán

Nesta nova entrega de Agroexprés (nº 7) hai unha importante representación de temas forestais, tamén outros artigos de interese sobre viticultura, fertilización etc., que agardamos que sexan de interese para todos.

Galego
Croa nº 31

Edición do número 31 da revista Croa, órgano de expresión científica e de difusión cultural do Museo do Castro de Viladonga, elaborada polo propio centro, coa colaboración da súa asociación de amigos, con dez artigos ou apartados de tema...

Galego
Croa nº 32

Edición do número 32 da revista Croa, órgano de expresión científica e de difusión cultural do Museo do Castro de Viladonga, elaborada polo propio centro, coa colaboración da súa asociación de amigos, con dez artigos ou apartados de tema...

Galego
Croa | Núm. 33

Edición do número 33 da revista Croa, órgano de expresión científica e de difusión cultural do Museo do Castro de Viladonga, elaborada polo propio centro, coa colaboración da súa asociación de amigos, con dez artigos ou apartados de tema...

Galego
CFG24

Cadernos de Fraseoloxía Galega presenta o seu número 24. Este volume está composto por sete artigos de temática diversa que tratan cuestións como a fraseoculturoloxía e fraseodidáctica no ensino de español como lingua estranxeira, a expresión das...

Galego