Busca

740 resultados totais

Autor/a
Grupo de traballo:
|
Autor/a
Couce
Pico
Mª Luz
|
Autor/a
De Pazos
Liaño
Mª del Carmen
|
Autor/a
Fernández
Silva
M!ª Jesús [et.al.].

O obxectivo central da estratexia é establecer un novo modelo asistencial para as enfermidades raras, optimizado e baseado en criterios homoxéneos para garantir un prazo de diagnóstico máis reducido, menor variabilidade no manexo do/a paciente e...

Galego

Publicación anual con información estatística sobre menores en situación de desprotección e sobre adopcións. Define as distintas figuras legais que protexen en situación de risco e desamparo: garda, tutela e acollemento, sexa familiar ou...

Castelán

Publicación anual con información estatística sobre menores en situación de desprotección e sobre adopcións. Define as distintas figuras legais que protexen en situación de risco e desamparo: garda, tutela e acollemento, sexa familiar ou...

Galego

Este procedimiento se integra en el programa Femora que recopila procedimientos estandarizados, con evidencia científica, para los profesionales del Servicio Gallego de Salud.
La finalidad de este procedimiento es describir las actividades...

Galego

Este procedemento intégrase no programa Femora que recopila procedementos estandarizados, con evidencia científica, para os profesionais do Servizo Galego de Saúde.
A finalidade deste procedemento é describir as actividades encamiñadas a...

Castelán

Este informe de avaliación da Lei de inclusión social de Galicia informa sobre as prestacións económicas xestionadas pola Consellería de Política Social durante 2020 relativas á renda de inclusión social de Galicia (Risga) e ás axudas de...

Galego

Este procedemento intégrase no programa Femora, que recompila procedementos estandarizados, con evidencia científica, para os profesionais do Sergas.
Este procedemento pretende documentar as accións para a realización correcta da toma de...

Castelán

Este procedemento intégrase no programa Femora, que recompila procedementos estandarizados, con evidencia científica, para os profesionais do Sergas.
Este procedemento pretende documentar as accións para a realización correcta da toma de...

Galego