Busca

1196 resultados totais

Este informe de avaliación da Lei de inclusión social de Galicia informa sobre as prestacións económicas xestionadas pola Consellería de Política Social durante 2019 relativas á renda de inclusión social de Galicia (Risga) e ás axudas de...

Galego

A morte dun fillo ou dunha filla durante o embarazo, o parto ou na primeira semana posparto, non é un feito habitual, pero si é unha situación que require unha especial atención xa que provoca un forte impacto emocional desde o momento en que a...

Galego

Publicación que recompila procedementos estandarizados, con evidencia científica, para os profesionais do Sergas.
Protocolizar os coidados conformará un instrumento indispensable de soporte para a práctica clínica. Entre as súas numerosas...

Castelán

Publicación que recompila procedementos estandarizados, con evidencia científica, para os profesionais do Sergas.
Protocolizar os coidados conformará un instrumento indispensable de soporte para a práctica clínica. Entre as súas numerosas...

Galego