INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS

Responsable do tratamento

Xunta de Galicia. Consellería de Cultura e Turismo

 

Finalidades do tratamento

Tramitar as solicitudes de alta como usuarios/as rexistrados/as da área privada do portal da libraría institucional da Xunta de Galicia a fin de facilitar o acceso a todas as funcionalidades da mesma, tales como a configuración de alertas e/ou subscricións a servizos de envío de información, segundo as preferencias sinaladas. Os datos dos usuarios/as rexistrados/as tamén serán tratados para posibilitar a compra por estes dos produtos ofertados e xestionar, no seu caso, o procedemento de compra en todos os seus pasos (pedido, pagamento, envío...).

Lexitimación para o tratamento

Consentimento da persoa interesada e, no seu caso, a execución dun contrato no que a persoa interesada é parte ou para a aplicación a petición desta de medidas precontractuais.

Destinatarios dos datos

Os datos poderán ser comunicados á Axencia Tributaria de Galicia para a xestión do pagamento dos produtos adquiridos.

Exercicio de dereitos

As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercitar outros dereitos ou retirar o consentimento segundo se recolle en https://www.xunta.gal/exercicio-dos-dereitos

Contacto delegado/a de protección de datos e máis información

https://www.xunta.gal/proteccion-datos-persoais