Podo solicitar o envío dunha publicación gratuíta?

Si, cun límite de 2 exemplares por publicación para cada usuario. Para recibilas só será necesario abonar os gastos de envío correspondentes. As publicacións gratuítas que se poden adquirir son as que teñen na súa ficha carro da compra e como prezo figura “0,00 €”.