Podo solicitar o envío dunha publicación gratuíta?

Si, cun límite de 2 exemplares por publicación para cada usuario/a. Para recibilas só será necesario aboar os gastos de envío correspondentes. As publicacións gratuítas que se poden adquirir son as que teñen na súa ficha carro da compra e como prezo figura “0,00 €”.