Efectividad clínica del cribado neonatal para la detección precoz de la Hiperplasia Suprarrenal Congénita Clásica por déficit de 21-OH: Actualización y análisis del estudio piloto

Material textualEfectividad clínica del cribado neonatal para la detección precoz de la Hiperplasia Suprarrenal Congénita Clásica por déficit de 21-OH: Actualización y análisis del estudio piloto
Autor/a
Cantero
Muñoz
Paula
Autor/a
Paz
Valiñas
Lucinda

Datos

Edita: Santiago de Compostela: Xunta de Galicia. Consellería de Sanidade. Serviizo Galego de Saúde. Axencia Galega para a Xestión do Coñecemento en Saúde, avalia-t, 2021
Edición: 
Lingua: 
Colección: 
Informes de Evaluación de Tecnologías Sanitarias

Sinopse

Co obxectivo de reducir as desigualdades que existen entre as comunidades autónomas sobre as enfermidades que se criban ao nacer e de garantir un acceso equitativo universal de todos os nenos que acaban de nacer, considérase prioritario revisar e actualizar o Programa de cribado neonatal do Sistema Nacional de Saúde.
Neste informe avalíase a efectividade clínica do cribado neonatal da hiperplasia suprarrenal conxénita e o seu grao de cumprimento cos requisitos imprescindibles para ser incluído no programa a nivel nacional.

Comparte