Busca

1361 resultados totais

Este informe de avaliación da Lei de inclusión social de Galicia informa sobre as prestacións económicas xestionadas pola Consellería de Política Social durante 2019 relativas á renda de inclusión social de Galicia (Risga) e ás axudas de...

Galego

A morte dun fillo ou dunha filla durante o embarazo, o parto ou na primeira semana posparto, non é un feito habitual, pero si é unha situación que require unha especial atención xa que provoca un forte impacto emocional desde o momento en que a...

Galego
A casa da Veiguiña. Descrición do fondo documental

A publicación recolle os instrumentos de descrición existentes sobre a Casa da Veiguiña (Quiroga, Lugo), fondo familiar pertencente á familia Quiroga e depositado no Arquivo Histórico Provincial de Lugo. A descrición, moi completa, está...

Galego
Domingo García Sabell e a fenomenoloxía

Segunda edición, revisada e aumentada, do libro publicado polo Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades no ano 2013, ao cal se lle engade un índice onomástico.
A estrutura do libro ten dúas partes cunha soa finalidade:...

Galego